Konsulttjänster

Här kan du läsa mer om vilka övriga tjänster och konsultuppdrag vi kan hjälpa till med.

Riskanalys/Riskhantering

Riskhantering för att synliggöra och förebygga. Med en bra riskanalys minimeras risken för brand och dyra avbrott samt att personskada kan förebyggas.

I ett modernt samhälle med ökande risker i kombination med högre krav på säkerhet och tillförlitlighet har riskhantering blivit en naturlig del inom företag och dess verksamhet. Med en effektiv riskhantering blir riskerna synliga och kan hanteras genom lämpliga åtgärder. En viktig del i riskhanteringsarbetet är genomförandet av en riskanalys.

Utförandet av riskanalys medför att risknivån kan fastställas och förslag kan ges på lämpliga åtgärder.

Numera har det blivit allt vanligare att använda sig av riskanalyser som ett naturligt hjälpmedel i olika verksamheter. Vi hjälper er att identifiera olika slags brister och risker som kan leda till brand eller avbrott i verksamheten. Efter en genomförd risk- och verksamhetsanalys tas en plan fram för att skapa kontinuitet i verksamheten. Detta för att minimera riskerna för kostsamma händelser som kan skada företaget. Direkt, genom till exempel egendomsskador och indirekt genom förlorade marknadsandelar eller försämrat anseende hos kunderna.

Exempel på riskanalyser

 • Nulägesanalys-Brand
 • Nulägesanalys-Utrymning
 • Riskanalys-Handlingsplan vid olycka
 • Riskanalys-Krishantering

Systematiskt brandskyddsarbete

Efter inventering och dokumentering av brandskyddet skapar vi en plattform för en tydlig och enkel hantering av det löpande brandskyddet utifrån ”Lag om skydd mot olyckor (2003:778)”.

Fastighetsägares och verksamhetsutövares ansvar är tydligt och betonas i ”Lag om skydd mot olyckor (2003:778)”. Ett dokumenterat brandskydd saknas för många byggnader, vilket gör det svårt för fastighetsägare och företagare att effektivt bedriva en fortlöpande kontroll av byggnadens brandskydd.

Vi på Innan AB hjälper till att inventera befintliga fastigheter och upprättar dokumentation av byggnadens brandskydd. Genom ett förtydligande av brandskyddskrav och ansvarsroller förenklas hanteringen av det systematiska brandskyddsarbetet, vilket i sin tur förenklar för kundens fortsatta arbete med fastighetens brandskydd.

Exempel på tjänster

 • Inventering av brandskydd i befintlig byggnad.
 • Hjälp med brandskyddsredogörelse mot kommunen.
 • Brandskyddsorganisation i verksamheten.
 • Framtagande av kontrollplaner och stöd i uppstart av det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Regelbunden uppföljning i verksamheters systematiska brandskyddsarbete som stöd för brandskyddsansvarig.

Utrymningsplaner

Arbetsmiljöverket anger i sin föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2 89 §), att det ofta är lämpligt att anslå minst en utrymningsplan på varje våningsplan. Det är kravet. Sedan får man tolka hur många man behöver.

Det är arbetsgivaren som normalt står för framtagning och kostnaden av en utrymningsplan, eftersom kravet gäller arbetsplatser. För gemensamma utrymmen, till exempel i ett köpcentrum, är det normalt fastighetsägaren som ansvarar för utrymningsplanerna.

Exempel på ritningar

 • Utrymningsplaner
 • Insatsplaner för RTJ
 • Kontrollritningar för brandskyddskontrollen