Utbildningar BRAND

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar vi ger inom det mesta som rör brandsäkerhet.

Brand för alla

I denna utbildning får du grundläggande brandkunskap samt kunskaper i hur man använder handbrandsläckare.

Övergripande mål
Syftet med kursen är att öka förståelsen av vilka skador bränder orsakar liv, egendom och miljö. Vidare ger den kunskaper om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot bränders uppkomst samt reducera skador till följd av bränder.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla människor och anpassas efter era specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.

Utbildningsmål
Samtliga deltagare ges grundläggande kunskap och förståelse för varför en brand uppstår, hur den kan utveckla sig samt hur man kan förebygga och släcka bränder.

Kursbeskrivning
Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Kurslängd
Kursen omfattar 2 alt 4 timmar.

Innehåll

 • Brandteori – orsaker till brands uppkomst och förlopp
 • Bränders påverkan på liv, egendom och miljö.
 • Introduktion till lagen om ”skydd mot olyckor”.
 • Intern organisering för att undvika samt begränsa skador till följd av brand.
 • Släckmedel: olika typer av släckmedel/-utrustning och dess funktion.
 • Praktisk övning: Brandsläckning med handbrandsläckare och brandfilt vid brand i kläder.

Brandskyddskontrollant

Kursen vänder sig till de som utför den egna kontrollen på brandskyddet.

Mål
Att få kunskaper kring hur egenkontroll av brandskydd och utrustning kan bedrivas.

Kurslängd
Kursen omfattar en halvdag, ca fyra timmar.

Innehåll

 • Lagar och bestämmelser
 • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
 • Kontrollsystemet
 • Drift och kontrollmetoder av olika objekt
 • Riskidentifiering och riskbedömning
 • Dokumentation och uppföljning

Brandskyddsansvarig

Kursen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd samt till brandskyddskontrollanter.

Förhandskrav
Utbildning i grundläggande brandskydd.

Övergripande mål
Syftet med kursen är att öka förståelsen av vilka skador bränder kan orsaka på liv, egendom och miljö samt vikten av att arbeta systematiskt för att förebygga bränder.

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd samt till brandskyddskontrollanter.

Utbildningsmål
Samtliga deltagare ges kunskaper om det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga samt hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs idag. Deltagaren får grundläggande kunskaper om dokumentation, planering och uppföljning av sitt brandskydd.

Kursbeskrivning
Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Kurslängd
Kursen omfattar en heldag.

Innehåll

 • Konsekvenser av brand
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • Lagar och myndighetskrav
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandtekniska installationer
 • Släckutrustning
 • Kostnadseffektivt brandskyddsarbete
 • Handlingsplan och rutiner – att komma igång
 • Underhålls- och kontrollsystem
 • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten

Utrymningsledare

Det här är utbildningen är för dig som skall ta en aktiv roll i verksamhetens utrymning av personal, besökare och/eller kunder i händelse av brand eller annan olycka. I kursen ges du kunskaper för att kunna planera, organisera och genomföra utrymning.

Övergripande mål
Syftet med kursen är att ge kunskaper och förståelse kring en fungerande och väl inövad utrymningsorganisation. Att kunna hjälpa till vid utrymning och agera som ledare vid utrymning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla de personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka

Utbildningsmål
Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger kunskaper till att agera som utrymningsledare samt en förståelse för utrymningssytemet och hur organisationen kring utrymning fungerar

 

Kurslängd
Kursen omfattar ca 4 timmar.

Innehåll

 • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
 • Brands uppkomst och snabba förlopp
 • Utrymningsplanering/utrymningsmetodik
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningsledarens roll
 • Utrymningstekniska hjälpmedel
 • Återsamlingsplatsen
 • Vanliga problem vid utrymning

Heta arbeten

Heta arbeten utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens kursplaner. Certifikat är giltigt i 5 år.

Övergripande mål
Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”. Hur riskerna för brands uppkomst minimeras samt hur konsekvenserna begränsas till följd av brand om sådan trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som utför ”heta arbeten”. Med ”heta arbeten” avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning.

 

Utbildningsmål
Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet att ge tillstånd till, bevaka- samt utföra ”heta arbeten”. Certifikat för heta arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av Svenska brandskyddsföreningen.

Kursbeskrivning
Kursen är utformad enligt Svenska brandskyddsföreningens föreskrifter och består av både teoretiska och praktiska moment.

Kurslängd
Kursen omfattar en heldag.

Innehåll

 • Definition– Heta Arbeten
 • Brandteori – Orsakerna till brands uppkomst och förlopp
 • Organisation vid heta arbeten
 • Lagar och föreskrifter
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Riskmiljöer
 • Släckmedel och släckteknik
 • Praktisk övning i brandsläckning